IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI INTEGRISANOG UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2018. GODINU

Broj: 01/1-1434/18

Dana, 23.05.2018.godine

 Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 131. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa članom 6. Odluke o utvrđivanju (usvajanju) Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu, broj: 02-42/18 od 26.02.2018. godine, donosim:

 O D L U K U

O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI INTEGRISANOG UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2018. GODINU U DIJELU – ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU.

 Član 1.

Usvaja se Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu broj: 02-42/18 od 26.02.2018. godine, u dijelu Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao u Tabeli koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Za namjene utvrđene u Tabeli iz stava 1. obezbijeđena su finansijska sredstva

 Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na internet stranici Šumarskog fakulteta u Sarajevu, odmah nakon donošenja Odluke.

  O b r a z l o ž e nj e

 Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki iz člana 1. ove Odluke osnovana je i neophodna iz razloga što predmeti javne nabavke utvrđeni ovom Odlukom nisu mogli biti predviđeni u vrijeme donošenje Plana javnih nabavki, a za ove namjene obezbjeđena su finansijska sredstva.

ODLUKU MOŽETE PREUZETI NA LINKU:  Odluka o izmjenama i dopunama PJN za 2018

  D E K A N

Prof.dr Mirza Dautvašić

Dostavljeno:

-       Prodekan za NIR i finansije

-       Web stranica fakulteta

-       Komisija za javne nabavke

-       Računovodstvu