Izbor Višeg asistenta na Šumarskom fakultetu

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 ), člana 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine), Odluke Vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 01/6-3188/19 od dana 09.09.2019.godine i na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta broj:01-28-51/19 od dana 25.09.2019.godine u Sarajevu raspisuje se:

 

K O N K U R S

za izbor na

Šumarskom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu

 

 

  1. VIŠI ASISTENT za oblast:,,Iskorištavanje šuma”………1 izvršilac sa punim radnim vremenom.

 

Pored općih zakonskih uvjeta, potrebno je da kandidati ispunjavaju uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine):

A.)  Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij), odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3.5 i uvjeti navedeni u članu 115. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju i članu 193. stav (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor višeg asistenta, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor, kako slijedi:

a)    Biografiju/životopis (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;

b)    Diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju – original ili ovjerena fotokopija;

c)    Rješenje/a o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome stečene van područja BiH - original ili ovjerenu fotokopiju;

d)    Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta;

e)    Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija;

f)     Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;

g)    Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti, ukoliko kandidat iste posjeduje;

h)   Izvod iz matične knjige rođenih - original ili ovjerenu fotokopiju;

i)     Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerenu fotokopiju.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član akademskog osoblja u zvanju asistenta može biti izabran u zvanje višeg asistenta i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u zvanje višeg asistenta i ako je proveo u nastavi najmanje dvije godine nakon posljednjeg izbora, te ukoliko je od propisanih uvjeta za izbor u zvanje višeg asistenta dodatno objavio najmanje dva naučna rada u oblasti za koju se bira ili ako je u nastavi proveo najmanje dvije godine i upisao treći ciklus studija i uspješno izvršio sve svoje obaveze i položio sve ispite sa prve godine ovog studija.

 

Uslovi za izbor kandidata u višeg asistenta utvrđeni su u članu 94., 96., 100., 101., 102. i 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i članom 192., 193., 194. i 196. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja poštom preporučeno na adresu ili direktno na Protokol, soba 115/I :

 

                         UNIVERZITET U SARAJEVU

                               ŠUMARSKI FAKULTET

                        

                              ZAGREBAČKA 20,

                               71 000 SARAJEVO

                                   Sa naznakom za : PRIJAVA NA KONKURS

 

Detaljnije informacije i upute možete dobiti putem kontakt telefona: 033/812-492.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.