Izbor nastavnika na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 ) i člana   201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu,broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, Odluka Vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 06/6-321/19, 06/6-322/19 i 06/6-323/19 od 31. 01. 2019.godine, na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu 01-8-82/19 od 27. 02. 2019. godine,te Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-10571-22/19 od 21.03.2019. godine raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika na

Šumarskom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu

 

 

  1. NASTAVNIK u zvanje REDOVNOG PROFESORA za oblast: ,,Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi”………..1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

  1. NASTAVNIK u zvanje REDOVNOG PROFESORA za predmete: ,,Fiziologija drveća”, ”Hortikulturna fiziologija”, ”Ishrana biljaka”, ”Ishrana biljaka u   rasadnicima”, “Kultura in vitro” i ”Fiziologija biljno stresa”…............1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

  1. NASTAVNIK u zvanje REDOVNOG PROFESORA za predmete: ”Botanika” ,    ”Sistematska botanika” i ”Rijetka i ugrožena flora Bosne i   Hercegovine”…… ……………………………………………………1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Pored općih zakonskih uvjeta, potrebno je da kandidati ispunjavaju uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) i članom 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine:

a)    redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Uz prijavu na konkurs za izbor nastavnika, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor, kako slijedi:

a)    Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;

b)    Diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju – original ili ovjerena fotokopija;

c)    Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje – original ili ovjerena fotokopija;

d)    Dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u prethodnom zvanju vanrednog profesora, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani-original ili ovjerena fotokopija;

e)    dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), u slučaju prijevremenog napredovanja;

f)     Bibliografiju, listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radove;

g)    Dokaz da su knjige, radovi i drugo objavljeni;

h)   Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

i)     Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

j)     Dokaz o tri objavljena naučna rada/uspješnom vođenju projekta kao ekvivalentu, odnosno supstituciji za opravdano neispunjavanje uvjeta objavljene knjige/mentorstva u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“broj: 33/17) i

članom 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu;

k)    Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerenu fotokopiju;

l)     Uvjerenje o državljanstvu-original ili ovjerenu fotokopiju.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti poziciju i akademsko zvanje za koje se prijavljuju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na web stranici Šumarskog fakulteta i u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” poštom preporučeno na adresu:

 

                               ŠUMARSKI FAKULTET

                         UNIVERZITET U SARAJEVU

                 ZAGREBAČKA 20, 71 000 SARAJEVO

       Sa naznakom za : Konkurs za izbor nastavnika

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/033/812-492