Izbor asistenta na Šumarskom fakultetu

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju ( ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj:33/17), člana 201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018.godine), Odluke o saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu sa sjednice održane 30.10.2019.godine, Odluke Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj:01/6-4201/19 od 31.10.2019.godine, te po osnovu Programa sufinansiranja zapošljavanja na javnim Univerzitetima u FBiH, a čije finansiranje vrši Federalni zavod za zapošljavanje  r a s p i s u j e   s e:

 

KONKURS

za izbor na

Šumarskom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu

 

 

  1.     ASISTENT za oblast: ''Uređivanje šuma i urbanog zelenila''.......1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Pored općih zakonskih uslova, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove utvrđene u članu 96. Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj:33/17) i članu 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2019.godine), kako slijedi:

 

A.)  ASISTENT: završen ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

 

Uz prijavu na konkurs za izbor asistenta, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uslove za izbor kako slijedi:

 

a.)   Biografija/životopis (CV)

b.)   Diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju-original ili ovjerena fotokopija;

c.)   Rješenje o priznatim inostranim visokoškolskim kvalifikacijama ukoliko su gore navedene diplome stečene van područja BiH-original ili ovjerenu fotokopiju;

d.)   Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija;

e.)   Izvod iz matične knjige rođenih - original ili ovjerenu fotokopiju;

f.)    Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju

 

  •          Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.
  •          Navedena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.
  •          Prijava kandidata treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje za koje konkuriše.

 

Uslovi za izbor kandidata u zvanje asistenta utvrđeni su u: član 94., član 96. i član 103. Zakona o visokom obrazovanju ( ''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj:33/17), te u član. 192., član 193. i članu 194. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj:01-1093-3-1/18 od 28.11.2018.godine.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja poštom preporučeno na adresu ili lično na Protokol, soba 115/I:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

ZAGREBAČKA br.20

71 000, SARAJEVO

 

Sa naznakom za:

 

 ''PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA''

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti putem kontakt telefona: 033/812-492

 

 

NAPOMENA: Konkurs se realizira u okviru Programa sufinansiranja zapošljavanja na javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, a čije sufinansiranje vrši Federalni zavod za zapošljavanje. Ciljna grupa po ovom Programu su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih (osobe koje se nalaze u evidenciji nadležnog biroa za zapošljavanje), o čemu su dužne dostaviti dokaz uz prijavu na konkurs.

Istim programom se nastavlja sufinansiranje svih osoba sa kojima je ranije zaključen ugovor o radu po ovom Programu, odnosno potpisan je Sporazum za finansiranje u periodu od 01.01.2020.godine do 31.01.2020.godine.