ISPRAVKA OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Šumarski fakultet u Sarajevu

o b j a v l j u j e :

 

ISPRAVKU OGLASA

Za prijem u radni odnos Referenta u studentskoj službi, objavljenog dana 09. 09. 2017. godine u "Dnevnim nezavisnim novinama" i na web-stranici Šumarskog fakulteta u Sarajevu, isti dan i to tako da se riječi: "Oglas ostaje otvoren 8 dana" mijenjaju i glase "Oglas ostaje otvoren 15 dana".

Ostali tekst ostaje nepromijenjen.

Sekretarijat Fakulteta 14.09.2017. godine