DISERTACIJA NA UVIDU JAVNOSTI

Broj: 01/1-1603/18
DS –SS – 02

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
VIJEĆE DOKTORSKIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

o stavljanju na uvid javnosti radne verzije doktorske disertacije i izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije

mr Dženan Bećirović

student studijskog programa Šumarstvo III ciklusa studija izradio je radnu verziju svoje doktorske disertacije pod naslovom:

         "Ekonomsko vrednovanje funkcija šumskih ekosistema na području Kantona Sarajevo"        

Izvještaj sa ocjenom radne verzije doktorske disertacije podnijela je Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

   1. Prof.dr Mersudin Avdibegović, predsjednik Komisije

   2. Prof.dr Sabina Delić, mentor, član Komisije

   3. Prof.dr Besim Balić, član Komisije  

   4. Doc.dr Aida Ibrahimspahić, zamjenik člana

Radna verzija doktorske disertacije i izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije mogu se pogledati u kancelariji Protokola Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svakog radnog dana od 11:00 do 13:00 sati do 05.07.2018. godine.

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ocjena radne verzije doktorske disertacije: Student mr Dženan Bećirović uspješno je odbranio radnu verziju doktorske disertacije.

Eventualne primjedbe i prijedloge vezane za tekst disertacije i izvještaj Komisije zainteresovani mogu putem Protokola uputiti Komisiji za ocjenu doktorske disertacije do isteka perioda u kojem se doktorska disertacija i izvještaj stavljaju na uvid javnosti.

 

 

                                                                                                            DEKAN

prof. dr. Mirza Dautbašić