DISERTACIJA NA UVIDU JAVNOSTI


Broj: 01/1-1208/18
DS –SS – 02

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
VIJEĆE DOKTORSKIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

o stavljanju na uvid javnosti radne verzije doktorske disertacije i izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije

Dino Hadžidervišagić, mr hortikulture

student studijskog programa Hortikultura III ciklusa studija izradio je radnu verziju svoje doktorske disertacije pod naslovom:

"Pejzažno - arhitektonska i istorijska analiza Banjskog parka Ilidža kod Sarajeva - koncept razvoja"

Izvještaj sa ocjenom radne verzije doktorske disertacije podnijela je Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

   1. prof.dr. Ćemal Višnjić, predsjednik Komisije

   2. prof.dr. Mihailo Grbić, mentor, član Komisije

   3. prof.dr. Neđad Bašić, mentor, član Komisije

  

Radna verzija doktorske disertacije i izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije mogu se pogledati u kancelariji Protokola Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svakog radnog dana od 11:00 do 13:00 sati do 04.06.2018. godine.

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ocjena radne verzije doktorske disertacije: Student Dino Hadžidervišagić, mr hortikulture uspješno je odbranio radnu verziju doktorske disertacije.

Eventualne primjedbe i prijedloge vezane za tekst disertacije i izvještaj Komisije zainteresovani mogu putem Protokola uputiti Komisiji za ocjenu doktorske disertacije do isteka perioda u kojem se doktorska disertacija i izvještaj stavljaju na uvid javnosti.

                                                                                                            DEKAN

prof. dr. Mirza Dautbašić