Diplomski studij - prijave tema za završne radove

Šumarski fakultet

Sarajevo, 25. 02. 2016.

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 18. Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, obavještavamo vas da je katalog tema završnih radova dodiplomskog studija na Odsjeku Šumarstvo i Hortikultura kao i za studij Održivo upravljanje šumskim ekosistemima i Pejsažna arhitektura javno oglašen na web stranici i oglasnoj ploči Šumarskog fakulteta. Izbor tema završnih radova na dodiplomskom studiju će se vršiti na osnovu kriterija uspjeha studenata koji će sami moći odabrati temu, a teme na diplomskom studiju studenti će birati u dogovoru sa predmetnima nastavnicima po Katedrama. Stoga, mole se studenti diplomskog studija da što hitnije kontaktiraju predmetne nastavnike pripadajućih Katedri kako bi realizirali proceduru prijave tema završnih radova II ciklusa (obrasci PZRII1, PZRII2, PZRII3 i OZRII1; vidi na web stranici: http://sfsa.web.ba/v2/stranica/obrasci-za-studente-38).

Procedura izbora tema završnih radova dodiplomskog studija će se izvršiti u četvrtoj sedmici ljetnog semestra, a koju će koordinirati Prodekan za nastavu u saradnji sa studentima. Obavijest o preciznom terminu izbora tema će biti pravovremeno oglašena. Po obavljenom izboru tema završnih radova I ciklusa studenti su dužni konsultirati predložene mentore te obrasce Uputstvo za prijavu teme, Preporuke za pisanje rada te ispuniti obrasce PZR-I i OZR-I; vidi na web stranici: http://sfsa.web.ba/v2/stranica/obrasci-za-studente-38.

 

Prodekan za nastavu