Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini

Glavna sektorska konferencija, u saradnji s Hrvatskim drvnim klasterom,održana je 25. i 26. 02. 2016. godine u Kupresu na temu „Budućnost prerade drva i šumarstva u Bosni i Hercegovini“.

Cilj ovog dvodnevnog sektorskog skupa bio je predstavljanje potencijala šumarstva i drvoprerađivačkog sektora u Bosni i Hercegovini te u zemljama jugoistočne Europe. 

Sekundarni cilj konferencije je bolja valorizacija na šumi baziranih sektora kao jednog od pokretača gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji te bolja vidljivost i prisutnost ovog sektora na županijskoj, državnoj i EU razini. 

Konferencija služi kao nova, moderna komunikacijska platforma za uspostavu intenzivnije među-sektorske saradnje, kao i u cilju poboljšanja protoka informacija između svih sektorskih participanata. Konferencija će stvoriti pretpostavke za pokretanje mnogobrojnih naučno-istraživačkih projekata na području šumarstva i prerade drva te na kraju, konferencija pridonosi postizanju još boljih sektorskih rezultata i promovira još veću konkurentnost lokalnih i nacionalnih šumskih i drvnih sortimenata. 

Konferencija je koncipirana kao kontinuirani skup koji se odvija svake godine u isto vrijeme i na istom mjestu, posjeduje snažan regionalni brend i simbolizira središnje mjesto nacionalnog artikuliranja sektorskih tema. Konferencija inicira i pokreće razmjenu komercijalnih i tehnoloških informacija te omogućuje svim sudionicima uspostavu korisnih međusektorskih kontakata i intenzivne komunikacije prisutnih protagonista koji se svake godine izmjenjuju na konferenciji, uključujući nadležne EU institucije, potencijalne domaće i inozemne partnere kao i interesente za zajedničke EU projekte. 

Na konferenciji su obrađeni aktuelni podaci o tržišnim kretanjima i trendovima u šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji u BiH. Glavne teme uključile su analize postojećeg tehnološkog nivoa domaćeg šumarstva i drvne industrije u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva, ali i neke vrlo aktualne teme na globalnom nivou: ostvarivanje potrajnog i održivog gospodarenja, izazove u gospodarenju privatnim šumama, sadnju energetskih nasada i gospodarenje vrstama kratke rotacije, sakupljanje i preradu energetskog drva i drvnog ostatka i veću upotrebu šumske biomase u proizvodnji električne energije. 

Takođe, zastupljene su teme poput primjene inovacija (proizvodnih i procesnih), implementacije europske šumarske strategije, ostvarivanja većeg udjela nedrvnih prihoda u šumarstvu, nužnosti sektorskog udruživanja i specijalizacije, poslovnog povezivanja prerade drva u zadruge ili klastere, upoznavanja s programom ruralnog razvoja i mogućnostima korištenja EU potpora, teme veće primjene informatike i GPS sistema u šumarstvu, projekti e-šume, certificiranja, trgovanja CO2 kvotama, uloga sektora u poboljšanju života u brdsko-planinskim područjima po uzoru na najbolja EU iskustva i prakse, itd.

Na kraju Konferencije, uručena su brojna priznanja, a među dobitnicima je bio i Šumarski fakultet:
1. Prof.dr. Midhat Usčuplić - Priznanje za životno djelo -posthumno
2. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Priznanje za podršku i doprinos sektoru
3. Doc.dr. Ahmet Lojo - Priznanje za akademsku zajednicu za naučno istraživačko djelovanje