KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

Na osnovu članova 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za prvi ciklus i integrirani studij na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

 

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

 

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

 

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama do 10. jula 2017. godine.

 

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

 

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama/oglasnim pločama.

 

Prijemni ispiti će se završiti do 27. augusta 2017. godine.

 

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 1. do 22. septembra 2017. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

 

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:  19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15).

 

Djeca šehida i palih branitelja i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

 

OPĆE ODREDBE

 

U prvu godinu studija u studijskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

 

Pravo učešća na Konkurs pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

 

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do početka studijske 2017/2018. godine.

 

Pravo učešća na Konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, kao i kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ, s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi odnosno nostrificirano svjedočanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prije početka upisa.

 

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificirano svjedočanstvo, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), u kojem se navodi da se kandidat koji ispunjava uvjete konkursa, a nalazi se na rang-listi kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru odobrene kvote studenata za upis na tu organizacionu jedinicu, može upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka studijske godine.

 

U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

 

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice. 

 

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio ovog konkursa, kao i pojedinačnih kriterija utvrđenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program i vrednovanje rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

 

Prijemni ispit vršit će se testom ili drugom pisanom formom u ovjerenom duplikatu, od čega jedna kopija ostaje organizacionoj jedinici, a druga kandidatu.

 

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata organizacione jedinice će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira vijeće organizacione jedinice, najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže – najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

 

Organizacione jedinice će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na Konkurs.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

 

-          zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira,

-          originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

-          originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu i

-          druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do 27. augusta 2017. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita imaju svi kandidati koji konkuriraju prvi put za upis kao i kandidati koji su konkurirali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su odbijeni zbog ograničenog broja kandidata.

 

Univerzitet i organizacione jedinice obavezni su da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način, objavom na svojoj web stranici/oglasnoj ploči, upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koje se stječe nakon završetka studija.

 

Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.


ODLUKA

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

 

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu studija na organizacionim jedinicama (fakultetima i akademijama) Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini.

 

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

 

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

 

  1. ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:

-          općeg uspjeha,

-          uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,

-          uspjeha iz engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku)

-          rezultata postignutih na prijemnom ispitu,

-          rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i

-          odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

 

  1. Ukoliko nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:

-          općeg uspjeha,

-          uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,

-          uspjeha iz engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku)

-          rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij i

-          odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

 

Član 3.

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 4.

 

Član 4.

Broj bodova po osnovu uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajući studijski program i rezultata postignutih na prijemnom ispitu utvrđuje se kako slijedi:

 

  1. ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:

-          uspjeha iz maternjeg jezika, odnosno engleskog jezika ((ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku) i grupe predmeta koji su značajni za odgovarajući studij, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 8,

-          rezultata postignutih na prijemnom ispitu, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.

 

  1. Ukoliko nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:

-          uspjeha iz maternjeg jezika, odnosno engleskog jezika (ukoliko se nastava organizuje na engleskom jeziku) i grupe predmeta koji su značajni za odgovarajući studij, vrednuje se sa maksimalno 80 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 16.

 

Član 5.

Vrednovanje rezultata na osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu, kao i spisak predmeta značajnih za odgovarajući studijski program iz kojih se polaže prijemni ispit i način bodovanja po ovom osnovu, organizacione jedinice će istaći na svojim oglasnim pločama i web stranicama.

 

Član 6.

Za jedno od osvojenih mjesta na lokalnom (općinskom, gradskom) takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:

-          za osvojeno prvo mjesto – 2 boda,

-          za osvojeno drugo mjesto – 1 bod i

-          za osvojeno treće mjesto – 0,5 bodova.

 

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:

-          za osvojeno prvo mjesto – 3 boda,

-          za osvojeno drugo mjesto – 2 boda i

-          za osvojeno treće mjesto – 1 bod.

 

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine dobija se sljedeći broj bodova:

-          za osvojeno prvo mjesto – 4 boda,

-          za osvojeno drugo mjesto – 3 boda i

-          za osvojeno treće mjesto – 2 boda.

 

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobija se sljedeći broj bodova:

-          za osvojeno prvo mjesto – 5 bodova,

-          za osvojeno drugo mjesto – 4 boda i

-          za osvojeno treće mjesto – 3 boda.

 

Ukupan broj bodova, a koje kandidat dobija po osnovu takmičenja navedenih u ovom članu, formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju rezultati ostvareni na takmičenjima iz predmeta relevantnim za određeni studij.

 

Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom „Smotra tehničkog stvaralaštva”, koje je organiziralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja boduju se i rezultati postignuti u vrhunskom sportu, na osnovu kriterija koje utvrdi Fakultet.

 

Za kandidate iz država nastalih raspadom bivše SFRJ za bodovanje ostvarenih rezultata na takmičenjima primjenjivat će se odredbe utvrđene u stavovima 1, 2. i 3 ovog člana, uz primjenu principa ekvivalencije (lokalno = općinsko, gradsko; kantonalno = županijsko/regionalno, regije unutar države; entitetsko = pokrajinsko i ostalo; državno = državno).

 

Član 7.

Kandidatima koji su imali odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, dodjeljuje se 5 (pet) bodova.

 

 

Član 8.

Na umjetničke akademije mogu se upisati samo oni kandidati koji na prijemnom ispitu ostvare najmanje 60% bodova, a čija je struktura odnosno specifičnost pobliže utvrđena pravilima umjetničkih akademija.

 

Za organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje organiziraju prijemni ispit, način vrednovanja svakog pojedinačnog segmenta prijemnog ispita i minimalan rezultat koji je potrebno ostvariti za upis se utvrđuju posebnom odlukom o kriterijima organizacionih jedinica, a što će biti sadržano u oglasu koji objavljuju organizacione jedinice.

 

Član 9.

Postupak provođenja ove odluke vrši komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice.

 

Na organizacionim jedinicama na kojima se polaže prijemni ispit komisija je dužna da osigura tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.

 

Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, po svim osnovama iz ove odluke, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči.

 

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pisani prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

 

Ukoliko kandidat ima prigovor na rezultate postignute na prijemnom ispitu, prigovor dokazuje ovjerenim duplikatom testa sa prijemnog ispita.

 

Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru kandidata i o tome ga obavijesti u pisanoj formi.

 

Odluka vijeća je konačna.

 

Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, nakon što ga usvoji vijeće organizacione jedinice, organizaciona jedinica je obavezna objaviti na oglasnoj ploči najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

 

Član 10.

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

 

-          upisni, semestralni list i ŠV-obrazac,

-          upisnicu – indeks i

-          podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu).

 

Kada se na jedinstvenoj listi kandidata, koji su po osnovu kriterija za upis studenata utvrđenih Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 11-01-14-19957-1 od 24. juna 2009. godine, u predviđenoj kvoti upisa nađe određeni broj kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ, lista primljenih kandidata se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH najviše do 4% studenata u statusu za koji konkuriraju (redovni i redovni samofinansirajući).

 

 

Kada izračunati procent broja studenata u odnosu na maksimalno utvrđenu kvotu kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ nije cijeli broj, u tom slučaju vrši se zaokruživanje procentualne vrijednosti u korist kandidata na sljedeći cijeli broj.

 

Ukoliko se na listi kandidata u kvoti do 4% nalazi više kandidata iz država nastalih nakon raspada SFRJ koji ostvare isti broj bodova, primaju se svi kandidati u statusu za koji konkuriraju, a lista se proširuje za taj broj kandidatima državljanima BiH.

 

Pod jednakim uvjetima iz ovih kriterija prednost imaju:

  • djeca boraca-branitelja BiH,
  • djeca ratnih vojnih invalida, djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida,
  • djeca organizatora otpora,
  • djeca veterana-prvoboraca i
  • djeca nosilaca najviših ratnih priznanja.

(čl. 1, 2, 5. i 24. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12)

 

Član 11.

Invalidi sa utvrđenim stoprocentnim invaliditetom imaju pravo upisati se jedanput na određeni studijski program na Univerzitetu kao studenti budžetski finansiranih mjesta pod uvjetima:

a)      da su položili prijemni ispit,

b)      da su sposobni obavljati praktične zadatke u nastavi,

c)      da su stekli pravo upisa na odgovarajući ciklus studija organizacione jedinice kao javne ustanove i

d)     da su dostavili dokaz nadležne institucije o statusu invalida i procentu invaliditeta.

 

Član 12.

Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije bit će objavljene na web stranicama/oglasnim pločama organizacionih jedinica.

 

 

 

 

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

 

<t

Redni broj

 

 

NAZIV USTANOVE

ODSJEK / STUDIJ

 

 

Predviđeno trajanje prvog

ciklusa

studija,

godine i

(E)CTSa)

 

 

 

BROJ STUDENATA

 

 

 

Redovni studij-

troškove

studija snosi osnivač

 

Redovni

Studij b)- troškove studija

snose sami studenti

 

Vanredni  studij c)

 

DL studij d) 

 

Strani državljani

Ukupno

1.

AKADEMIJA

LIKOVNIH

UMJETNOSTI

4

240 (E)CTS

40

6

-

-

6

 

      

           52

 

 

 

Nastavnički

 

10

2

-

-

1

13

 

Slikarstvo

 

5

-

-

-

1

6

 

Kiparstvo

 

5

1

-

-

1

7

 

Grafika

 

5

1

-

-

1

7

 

Grafički dizajn

 

5

-

-

-

1

6

 

Produkt dizajn

 

10

2

-

-

1

13

2.

AKADEMIJA

SCENSKIH

UMJETNOSTI

 

8

6

-

-

-

 

14

 

 

Gluma

4

240 (E)CTS

8

6

-

-

-

14

3.

ARHITEKTONSKI FAKULTET

3

180

(E)CTS

50

40

-

-

15

105

 

EKONOMSKI FAKULTET

3

180 (E)CTS

120

300

 

  -

300

20

740

 

Odsjek Ekonomija

 

 

30

 

80

 

-

100

 

5

 

215

 

Odsjek Menadžment

 

 

40

 

80

 

-

100

-

 

220

 

Odsjek Menadžment - engleski jezik

 

20

40

 

-

-

15

75

 

Odsjek Visoka poslovna škola

 

 

30

 

80

 

-

100

-

210

 

Studij u saradnji sa Griffith College Dablin, Irska

 

-

20

-

-

-

20

5.

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

3

180

(E)CTS

100

190

-

-

-

 

290

 

 

 

Automatika i elektronika

 

25

35

-

-

-

60

 

Elektroenergetika 

 

25

35

-

-

-

60

 

Računarstvo i informatika

 

25

85

-

-

-

110

 

Telekomunikacije 

 

25

35

-

-

-

60

6.

FAKULTET

ISLAMSKIH NAUKA

 

60

30

35

-

20

145

 

Teološki smjer

4

240

(E)CTS

25

15

15

-

10

65

 

Smjer za islamsku vjeronauku i religijski odgoj

4

240

(E)CTS

15

5

5

-

5

30

 

Studijski program za imame, hatibe i mualime

3

180 (E)CTS

20

10

15

-

5

50

7.

FAKULTET ZA

KRIMINALISTIKU,

KRIMINOLOGIJU I

SIGURNOSNE STUDIJE

4

240

(E)CTS

40

60

-

90

9

 

199

 

 

Kriminalistika

 

 

15

 

20

-

30

3

 

68

 

 

Kriminologija

 

15

20

-

30

3

68

 

Sigurnosne studije

 

 

10

 

20

-

30

3

        63

 

8.

FAKULTET

POLITIČKIH NAUKA

3

180

(E)CTS

130

150

150

-

20

450

 

Odsjek politologija

 

40

50

50

-

10

150

 

-Međunarodni odnosi i diplomatija

 

20

30

30

-

5

 

85

 

- Upravljanje državom

 

20

20

20

-

5

65

 

Odsjek sociologija

 

20

20

15

-

3

58

 

Odsjek žurnalistika / komunikologija

 

25

25

30

-

2

82

 

Odsjek sigurnosne i mirovne studije

 

25

25

30

-

3

83

 

Odsjek socijalni rad

 

20

30

25

-

2

77

9.

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

30

30

20

30

10

 

120

 

 

Opći smjer

4

240 (E)CTS

30

30

20

-

5

85

 

Smjer menadžment u sportu

3

180 (E)CTS

-

-

-

30

5

35

10.

FAKULTET ZA

SAOBRAĆAJ I

KOMUNIKACIJE

3

180

(E)CTS

54

145

-

-

6

205

 

Odsjek za saobraćaj

 

27

70

-

-

3

100

 

Cestovni saobraćaj

 

20

50

-

-

1

71

 

Željeznički saobraćaj

 

2

5

-

-

1

8

 

Zrakoplovni saobraćaj

 

5

15

-

-

1

21

 

Odsjek za komunikacije

 

27

75

-

-

3

105

 

Kompjuterske i informacijske tehnologije

 

15

45

-

-

1

61

 

Poštanske tehnologije

 

2

5

-

-

1

8

 

Komunikacijske         tehnologije

 

10

25

-

-

1

36

11.

FAKULTET

ZDRAVSTVENIH

STUDIJA

4

240

(E)CTS

125

-

150

-

25

300

 

Fizikalna terapija

 

25

-

30

-

5

60

 

Laboratorijske tehnologije

 

25

-

30

-

5

60

 

Radiološke tehnologije

 

25

-

30

-

5

60

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

25

-

30

-

5

60

 

Zdravstvena njega i terapija

 

25

-

30

-

5

60

12.

FARMACEUTSKI FAKULTET e)

Integrirani ciklus studija I i II ciklus

5 godina

300

(E)CTS

50

70

-

-

10

 

130

 

13.

FILOZOFSKI FAKULTET

3

180

(E)CTS

350

170

185

-

10

715

 

Odsjek za anglistiku   

 

20

25

15

-

-

60

 

Jednopredmetni studij

Engleski jezik i književnost

 

 

 

10

15

8

-

-

33

 

Dvopredmetni studij      

Engleski jezik i književnost  i Druga studijska grupa

 

 

5

5

4

-

-

14

 

Dvopredmetni studij      

Druga studijska grupa i Engleski jezik i književnost

 

5

5

3

-

-

13

 

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

 

25

15

10

-

-

50

 

Dvopredmetni studij

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine – nastavnički smjer  

 

 

15

5

5

-

-

25

 

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i druga studijska grupa

 

10

10

5

-

-

25

 

Odsjek za filozofiju

 

15

5

20

-

-

40

 

Jednopredmetni studij Filozofija

 

5

-

10

-

-

15

 

Dvopredmetni studij

Filozofija i sociologija

 

5

5

7

-

-

17

 

Filozofija i druga studijska grupa

 

5

-

3

-

-

8

 

Odsjek za sociologiju

 

20

10

10

-

-

40

 

Jednopredmetni studij Sociologija

 

10

5

3

-

-

18

 

Dvopredmetni studij

Sociologija i druga studijska grupa

 

5

-

2

-

-

7

 

Dvopredmetni studij Sociologija i etnologija*

 

5*

5*

5*

 

 

15*

 

Odsjek za germanistiku

 

20

20

15

-

-

55

 

Jednopredmetni studij

Njemački jezik i književnost 

 

15

15

10

-

-

40

 

Dvopredmetni studij

Njemački jezik i književnost  i Druga studijska grupa

 

5

5

5

-

-

15

 

Odsjek za historiju

 

20

5

10

-

-

35

 

Jednopredmetni studij

Historija 

 

15

3

7

-

-

25

 

Dvopredmetni studij

Historija i Druga studijska grupa

 

5

2

3

-

-

10

 

Katedra za historiju/povijest umjetnosti

 

20

5

5

-

-

30

 

Dvopredmetni studij

Historija umjetnosti i Drugastudijska grupa

 

10

3

3

-

-

16

 

Drugastudijska grupa i Historija umjetnosti 

 

10

2

2

-

-

14

 

Katedra za arheologiju

 

10

10

2

-

-

22

 

Jednopredmetni studij

Arheologija

 

7

5

-

-

-

12

 

Dvopredmetni studij

Arheologija i Druga studijska grupa

 

3

5

2

-

-

10

 

Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

 

20

10

10

-

-

40

 

Dvopredmetni studij
Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanski, hrvatski i srpski jezik – nastavnički smjer 

 

15

5

7

-

-

27

 

Dvopredmetni studij

Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Druga studijska grupa

 

5

5

3

-

-

13

 

Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

 

40

6

8

-

-

54

 

Jednopredmetni studij

Komparativna književnost

 

10

2

3

-

-

15

 

Dvopredmetni studij

Komparativna književnost i bibliotekarstvo

 

15

1

2

-

-

18

 

Komparativna književnost i Druga studijska grupa

 

5

1

2

-

-

8

 

Dvopredmetni studij

Bibliotekarstvo i Druga studijska grupa

 

10

2

1

-

-

13

 

Odsjek za orijentalnu filologiju

 

55

20

32

-

-

107

 

Jednopredmetni studij

Arapski jezik i književnost 

 

20

5

10

-

-

35

 

Turski jezik i književnost

 

15

5

8

-

-

28

 

Perzijski jezik i književnost 

 

5

5

3

-

-

13

 

Dvopredmetni studij

Arapski jezik i književnost  i Druga studijska grupa

 

 

5

2

7

-

-

14

 

Turski jezik i književnost i

Druga studijska grupa

 

5

2

2

-

-

9

 

Perzijski jezik i književnost  i Druga studijska grupa

 

5

1

2

-

-

8

 

Odsjek za pedagogiju

 

15

20

15

-

-

50

 

Jednopredmetni studij

Pedagogija

 

5

10

7

-

-

22

 

Dvopredmetni studij

Pedagogija i Druga studijska grupa

 

5

5

3

-

-

13

 

Jednopredmetni studij

**Specijalna pedagogija

 

5

5

5

 

 

15**

 

Odsjek za psihologiju

 

20

15

-

-

-

35

 

Jednopredmetni studij

Psihologija

 

20

15

-

-

-

35

 

Odsjek za romanistiku    

 

45

4

30

-

-

79

 

Jednopredmetni studij

Francuski jezik i književnost

 

10

2

5

-

-

17

 

Jednopredmetni studij 

Italijanski jezik i književnost

 

5

-

5

-

-

10

 

Dvopredmetni studij 

Francuski jezik i književnost i Druga studijska grupa

 

5

2

5

-

-

12

 

Dvopredmetni studij 

Francuski jezik i književnost i Italijanski jezik i književnost

 

5

-

3

-

-

8

 

Dvopredmetni studij 

Italijanski jezik i književnost  i Druga studijska grupa

 

10

-

5

-

-

15

 

Dvopredmetni studij 

Latinski jezik i rimska književnost i Druga studijska grupa

 

10

-

7

-

-

17

 

Odsjek za slavenske jezike i književnosti

 

5

-

3

-

-

8

 

Jednopredmetni studij

Ruski jezik i književnost

 

3

-

2

-

-

5

 

Dvopredmetni studij 

Ruski jezik i književnost i Druga studijska grupa

 

2

-

1

-

-

3

 

Strani državljani na svim studijskim grupama