Studijski programi

Studijski programi Fakulteta ...

Od svog osnivanja do danas Šumarski fakultet u Sarajevu je koncipirao je i realizirao brojne studijske programe. Svima njima zajedničko je jedno - nastojanje da se što je moguće bolje i organizovanije prenesu odgovarajuća znanja i vještine na studente kao kadrove budućnosti u oblastima šumarstva, hrotikulture i srodnim djelatnostima.

Danas se na Fakultetu realiziraju slijedeći studijski programi:

DIPLOMSKI STUDIJ PRIJE UVOĐENJA BOLONJSKOG PROCESA

Ovaj studij realizuje se po nastavnom Planu i programu iz 1996/1997. godine. Traje četiri godine (osam semestara). Fakultet nakon reforme visokog obarzovanja i uvođenja studija u skladu sa Bolonjskim procesom ne upisuje studente po ovom programu od studijske 2005/2006. godine. Nastava se izvodi samo za zatečene studente. Sve obaveze po ovom Planu i programu moraju se okončati najkasnije do 31. 12. 2013. godine.
Pročitaj više o ovom studiju ...

POSTDIPLOMSKI STUDIJ PRIJE UVOĐENJA BOLONJSKOG PROCESA

Ovaj studij realizuje se po nastavnom Planu i programu iz 1998/1999. godine. Traje dvije godine (četiri semestra). Aktuelno je raliziranje ovog programa u pogledu nastave za studente upisane po Konkursu iz 2008. godine.
Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" 22/10), lica koja su započela postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistra nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona, imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 30. 09. 2015. godine (čl. 171., stav 7.).
Fakulteti i akademije mogu organizirati nove cikluse postdiplomskog studija za sticanje naučnog zvanja magistra zaključno sa početkom 2011/2012. studijske godine, a upisani studenti imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 31. 12. 2016. godine.(čl. 171, stav 14). 
Pročitaj više o ovom studiju ...

STICANJE NAUČNOG STEPENA DOKTOR NAUKA 

Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" 22/10), lica koja su stekla naučno zvanje magistra nauka ili su započela studij za sticanje tog zvanja po propisima koji su važili prije uspostave studiranja po bolonjskom studiju imaju pravo na visokoškolskim ustanovama započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema odredbama ranijih propisa zaključno sa krajem studijske 2010./2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći zaključno sa 30. 09. 2015. godine (čl. 171, stav 6.).

STUDIJ U SKLADU SA BOLONJSKIM PROCESOM - BACHELOR

Ovaj studij predstavlja I ciklus obrazovanja kojim se stiče zvanje Bachelor šumarstva, odnosno Bachelor hortikulture. Traje tri godine (šest semestara). Realizuje se po dva aktuelna plana i programa. Po prvom Planu i programu studiraju studenti upisani studjske 2005/2006.; 2006/2007. i 2007/2008. godine. U 2008. godini izvršeno je revidiranje plana i programa koje je rezultiralo novim Planom i programom po kojemu studiraju studenti upisani 2008/2009. i narednih studijskih godina.
Pročitaj više o ovom studiju ...

STUDIJ U SKLADU SA BOLONJSKIM PROCESOM - MASTER

Master studij je studij II ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom. Traje dvije godine (četiri semestra). Po završetku ovog studija stiče se zvanje Magistar struke iz oblasti iz koje je oragnizovan studij. Aktuelna su dva programa na službenim jezicima BiH i jedan, međunarodni na engleskom jeziku.
Prvi Master studij, pod nazivom Održivo upravljanje šumskim ekosistemima, namijenjen je za šumarstvo i srodne oblasti. Završetkom ovog studija stiče se zvanje Magistar šumarstva.
Drugi studij pod nazivom Pejsažna arhitektura koncipiran je za potrebe hortikulture i pejsažne arhitekture. Završetkom ovog studija stiče se zvanje Magistar hotikulture.
Treći, međunarodni Master program organiziran je iz oblasti Šumarske politke i ekonomike (FOPER). Prvi ciklus ovog programa realiziran je tokom studijskih godina 2007/2008. i 2008/2009. godina na partnerskim institucijama ovog programa. Drugi ciklus studija je u pripremnoj fazi i njegov početak se očekuje u studijskoj 2009/2010. godini.
Pročitaj više o ovom studiju ...

STUDIJ U SKLADU SA BOLONJSKIM PROCESOM - Ph.D.

Doktorski studij u skladu sa Bolonjskim procesom je studij III ciklusa. Ovaj studij traje tri godine (šest semestara). Od ove godine je počela i relazacija III ciklusa studija na Šumrskom fakultetu.