Studij II ciklusa - Master

Master studij je studij II ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom. Traje dvije godine (četiri semestra). Tokom tri semestra realizuje se nastavni dio studija a u četvrtom se izrađuje završni rad (master teza). Po završetku ovog studija, javnom odbranom završnog rada, stiče se zvanje Magistar struke u oblasti iz koje je organiziran studij II ciklusa.

Aktuelna su dva programa na službenim jezicima BiH i to:

Održivo upravljanje šumskim ekosistemima

Ovaj studij namijenjen je potrebama šumarstva i srodnih oblasti. Upis na studij omogućen je studentima koji su završili I ciklus, smjer Šumarstvo. Traje dvije godine (četiri semestra) tokom kojih se može ostvariti 120 ECTS.
Plan i program studija koncipiran je tako da se tokom tri semestra nastave pohađa trinaest obaveznih (60% ECTS) i šest izbornih predmeta (15% ECTS). Završni rad II ciklusa vrednovan je sa 30 ECTS (25%). Izborni predmeti se biraju po principu usmjerenog izbora iz pet ponuđenih paketa po užim oblastima.
Oblast usmjerenja odobrava se studentima na osnovu općeg uspjeha ostvarenog na studiju I ciklusa i iskazanog interesa uz zadovoljenje principa ravnomjerne zastupljenosti svih pet oblasti (20% studenata po oblasti). Najmanje tri izborna predmeta (7,5% ECTS) student bira iz uže oblasti a ostale po svojim sklonostima i interesovanjima.
Materijom izbornih predmeta i završnim radom omogućeno je bliže usmjerenje studenta ka jednoj od slijedećih oblasti: Uzgajanje šuma, Iskorišćavanje šuma sa šumskim komunikacijama, Zaštita šuma, Uređivanje šuma i Ekonomika i organizacija šumarstva.
Naglasak studija je na usvajanju znanja i vještina za obavljanje složenijih zadataka u šumarstvu (planiranje, projektovanje, analiza i upravljanje u različitim djelatnostima iz šumarstva i srodnih oblasti).

Pogledaj plan studija Održivo upravljanje šumskim ekosistemima 2019-2020

 

Pejsažna arhitektura

Master studij pod nazivom Pejsažna arhitektura koncipiran je za potrebe hortikulture i pejsažne arhitekture. Ovaj program realizira se na Šumarskom fakultetu uz angažman nastavnika sa Arhitektonskog i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Upis na studij omogućen je studentima koji su uspješno okončali I ciklus obrazovanja na odsjeku Hortikultura.
Plan i program studija koncipirani su tako da se naglasak daje na plansko-projektantske i upravljačke poslove u oblasti oplemenjivanja urbanog prostora i oblikovanja pejsaža. Studij ima petnaest obaveznih i šest izbornih predmeta. Izborni predmeti se biraju iz ponuđenih paketa, bez posebnih ograničenja, prema sklonostima i interesovanjima studenata.
Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2008/2009
Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2017/2018
Pogledaj plan Pejsažna arhitektura 2019/2020FOPER

Treći, međunarodni Master program organiziran je iz oblasti Šumarske politke i ekonomike (FOPER). Studij se realizuje na engleskom jeziku. Program studija usredsređen je na jačanje kapaciteta za edukaciju, obuku i istraživanje u oblasti moderne šumarske politike i ekonomike u jugoistočnoj Evropi. Kursevi studija organizirani su na način da postojeći predavači na šumarskim fakultetima u regionu, skupa sa eminentnim međunarodnim predavačima (po principu "predavanja u paru") učestvuju u nastavnom procesu. U programu su pored šumarske politike, ekonomike, organizacije, zakonodavstva, menadžmenta i marketinga, kao glavnih oblasti obrazovanja, zastupljene i vještine komunikacije i pregovaranja, odnosi sa javnošću, metodika izrade naučnog rada i informacione tehnologije. Master program se po sistemu rotacije realizuje na dva univerziteta - Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Beogradu.
Prvi ciklus ovog programa realiziran je tokom studijskih godina 2007/2008. i 2008/2009. godina na partnerskim institucijama ovog programa. Pohađalo ga je 24 studenta iz Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. U aprilu 2009. godine odbranjeni su i prvi završni radovi (master teze) na ovom studiju.
Drugi ciklus studija je realiziran u studijskoj 2010/2011. godini.
Pogledaj plan FOPER.