Stručne službe Fakulteta

Preko stručnih službi obavljaju se pravni, upravno-izvršni, finansijsko-materijalni, opšti i drugi srodni poslovi iz djelatnosti Fakulteta.

Na Fakultetu postoje slijedeće službe:

DEKANAT:

Sekretar Fakulteta: Ismeta Dilberović, dipl. pravnik
telefon: + 387 33 812 492

Tehnički sekretar: Emina Karkelja
telefon/fax: +387 33 812 488
e-mail: info@sfsa.unsa.ba

STUDENTSKA SLUŽBA:

Emina Bičo, šef studentske službe
e-mail: studentska.sluzba@sfsa.unsa.ba

RAČUNOVODSTVO:

Šef službe: Enisa Petrovski, dipl. ecc.
Blagajnik: Emina Viteškić
telefon: + 387 33 812 490; +387 33 812 491
e-mail: racunovodstvo@sfsa.unsa.ba

PROTOKOL:

Ervina Kustura
telefon: + 387 33 812 490; +387 33 812 491

BIBLIOTEKA:

Ferida Bogućanin, bibliotekar

UPRAVNIK NASTAVNIH OBJEKATA:

Selma Haračić-Berbić dipl.ing.hort.