Radovi Šumarskog fakulteta

O Časopisu

Prvi broj ovog časopisa štampan je 1952. godine u izdanju Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu. Do reorganizacije naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini 1. aprila 1974. godine, objavljeno je 26 godišta. Nakon toga ovaj časopis štampa se pod nazivom «Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu» i predstavlja nastavak ranijeg časopisa. Od 2009. godine časopis izlazi dva puta godišnje.

U Časopisu se objavljuju naučni radovi, prikazi naučnih djela i stručni radovi iz područja šumarstva, hortikulture, ekologije, zaštite prirode, lovstva, te iz drugih područja značajnih za razvoj šumarstva i hortikulture. Radovi čije recenzije budu prihvaćene, te prođu provjeru na plagijarizam, biće štampani na engleskom jeziku sa sažetkom na jednom od službenih jezika BiH.

Časopis se nalazi na listama slijedećih baza: CAB Abstracts, Forestry Abstracts, Index Copernicus i EBSCO. U toku su aktivnosti na uvrštavanju i na liste drugih baza za koje Časopis ispunjava potrebne kriterije.

Redakcija Časopisa

Chairman of Editorial Board
Faruk Bogunić
 
Editor-in-Chief
Ćemal Višnjić
 
Deputy Editor-in-Chief
Dalibor Ballian
 
Technical Editor
Saša Kunovac

Editorial Board 

Achim Dohrenbusch
Germany
Faruk Mekić
Bosnia and Herzegovina
Azra Tahirović
Bosnia and Herzegovina
Dragan Nonić
Serbia
Jusuf Musić
Bosnia and Herzegovina
Milka Glavendekić
Serbia
Dženan Bećirović
Bosnia and Herzegovina
Pande Trajkov
Macedonia
Aida Ibrahimspahić
Bosnia and Herzegovina
Tomislav Poršinsky
Hrvatska
Tarik Treštić
Bosnia and Herzegovina* * * * *
ONLINE Publication:
ISSN 2490-3183
ISSN 2490-3191 (Special Issue)

UDK: Ferida Bogućanin, bibliotekar Fakulteta