Odsjeci

U okviru Šumarskog fakulteta postoje dva odsjeka: Šumarstvo i Hortikultura.

Na odsjeku Šumarstvo educiraju se kadrovi za potrebe sektora šumarstva i drugih srodnih oblasti. Reformom visokog obrazovanja u BiH u skladu sa Bolonjskim procesom na odsjeku Šumarstvo pripremljeni su i provode se studijski programi I i II ciklusa. Po završetku I ciklusa obrazovanja stiče se zvanje Bachelor šumarstva sa znanjima i vještinama potrebnim za praćenje i realizaciju projekata ove oblasti. Studenti nakon završetka I ciklusa mogu produbiti svoja znanja i unaprijediti vještine na II ciklusu ovog odsjeka pod nazivom Održivo upravljanje šumskim resursima. Po završetku ovog studijskog programa stiče se zvanje magistar struke, odnosno Magistar šumarstva sa znanjima i vještinama potrebnim za realizcaiju složenijih zadataka u sferi planiranja, projektovanja i analiza poslovanja u šumarstvu i srodnim disciplinama.

Na odsjeku Hortikultura educiraju se kadrovi za potrebe hortikulture, uređenja i oplemenjivanja urbanog prostora. Reformom visokog obrazovanja u BiH u skladu sa Bolonjskim procesom na odsjeku Hortikultura pripremljeni su i provode se studijski programi I i II ciklusa. Po završetku I ciklusa obrazovanja stiče se zvanje Bachelor hortikulture sa znanjima i vještinama potrebnim za praćenje i realizaciju projekata u hortikulturi i oplemenjivanju urbanog prostora. Studenti nakon završetka I ciklusa mogu produbiti svoja znanja i unaprijediti vještine na II ciklusu ovog odsjeka pod nazivom Pejsažna arhitektura. Po završetku ovog studijskog programa stiče se zvanje magistar struke, odnosno Magistar pejsažne arhitekture sa znanjima i vještinama potrebnim za realizcaiju složenijih zadataka u sferi planiranja, projektovanja i analiza poslovanja u organizacijma koje se bave hortikulturom i oplemenjivanjem urbanog prostora.

Poslovi i zadaci Fakulteta obavljaju se preko slijedećih organizacionih jedinica: katedri i kabineta, nastavnih objekata, instituta, biblioteke i stručnih službi.

Katedre realizuju i koordiniraju izvršenje nastavnih i stručnih zadataka. Katedru čine svi nastavnici, saradnici i stručno-tehničko osoblje pripadajućih nastavnih predmeta (disciplina). Na Fakultetu postoje slijedeće katedre i kabineti:
Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila,
Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila,
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje,
Katedra za iskorišćavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi,
Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila,
Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila i
Kabinet opštih predmeta.

RASPORED SATI ZA ZIMSKI SEMESTAR 2019-2020.

Akademski kalendar za 2019/2020 godinu

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR 2018-19.pdf

Odluka o izmjeni Akademskog kalendara za 2018/2019 godinu

Akademski kalendar za 2018/2019 godinu-izmjene

Akademski kalendar za 2018/2019 godinu


RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2018-2019

Termini konsultacija na Šumarskom fakultetu u studijskoj 2018-2019

katalog tema završnih radova 2018-2019 I ciklus

Katalog tema završnih radova 2018-2019 II ciklus