CEI-SUSAGRI

    

Projekt finansira CEI Fund i EBRD
SUSAGRI

Razvoj smjernica za implementaciju principa održive poljoprivrede prema Direktivi EU 2009/128

Centralna Evropska Inicijativa (CEI) je regionalni međuvladin forum posvećen podršci evropske integracije kroz kooperaciju između zemalja članica i Evropske unije (EU), drugih zainteresovanih javnih institucija ili privatnih i nevladinih organizacija (NGOs), kao i međunarodnih i regionalnih organizacija. Institucionalna i geografska pozicija omogućava CEI da djeluje kao most između evropskih makro regiona.

Evropska unija postavila je strateški cilj da dostigne “održivu poljoprivredu”, koja treba postići efektivni balans između komercijalne poljoprivrede i očuvanja okoline promovišući održive prakse u poljoprivredi kao što je Integralna kontrola štetnika/štetnih organizama (IPM).

 Bosna i Hercegovina trenutno donosi nove zakonske odredbe u oblasti održive poljoprivrede da bi unaprijedila i uskladila poljoprivrednu proizvodnju prema pravilima i smjernicama EU, posebno prema Direktivi 2009/128/EC “Uspostavljanje okvira aktivnosti zajednice za održivu upotrebu pesticida”.

Projekt SUSAGRI ima za cilj doprinos razvoju smjernica za održivi i integralni razvoj poljoprivrede u skladu s Direktivom 2009/128, ohrabrujući i preporučujući manju upotrebu pesticida i razvoj alternativnih praksi za poboljšanje plodnosti zemljišta i kontrolu patogena i štetnika/štetnih organizama na hortikulturnim zasadima. Koncept Projekta tako se uklapa u cjelokupan sistem za efektivnu implementaciju IPM-praksi.


Generalni cilj Projekta je da razvije i prenese znanja o održivoj i integralnoj primjeni praksi za poboljšanje plodnosti zemljišta, kao i za kontrolu patogena u sektoru hortikulture, implementirajući principe i kriterije Direktive 2009/128 za održivu upotrebu pesticida.

Tri glavne aktivnosti planirane su i prikazane na slijedećem dijagramu:

Kontakti

Partneri Projekta

Dr. Liviana Leita − Council for Agricultural Research and Economics

Ulica Trieste 23, 34170 Gorizia, Italija

E-mail: liviana.leita@entecra.it

 

Prof. Piotr Sobiczewski - Research Institute of Horticulture

Ulica Pomologiczna 18, 96100 Skierniewice, Poljska

E-mail: piotr.sobiczewski@inhort.pl

 

Prof. Mirza Dautbašić – Univerzitet u Sarajevu

Prof. Osman Mujezinović - Univerzitet u Sarajevu

Prof. Nedžad Karić - Univerzitet u Sarajevu

Ulica Zagrebačka 20, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

E-mail: m.dautbasic@sfsa.unsa.ba

 

Mr. Radenko Radović − Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Ulica Maršala Tita 9a,

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel.: + 387 33 290 700

E-mail: infouprava@uzzb.gov.ba

 

Central Europe Initiative

Ulica Genova 9, 34121 Trst, Italija

Tel: +39 040 7786 777

E-mail: cei@cei.int


Materijale i rezultate Projekta možete preuzeti na linkovima ispod:

SMJERNICE ZA PREGLED UREĐAJA ZA PRIMJENU FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA

INTEGRALNA ZAŠTITA KUKURUZA - SMJERNICE

INTEGRALNA ZAŠTITA KRUŠKE - SMJERNICE

INTEGRALNA ZAŠTITA SMRČE - SMJERNICE

OPŠTA PRAVILA INTEGRALNE ZAŠTITE BILJA (IPM)

INTEGRALNA ZAŠTITA JABUKA I KRUŠAKA OD BOLESTI

INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA U VOĆNJAKU - JABUKA

INTEGRATED PRODUCTION A GUARANTY OF HIGH QUALITY FRUITS AND VEGETABLES

Guidelines on integrated pest management for BiH – The results from SUSAGRI project

Symposiums, Workshops, Trainings

Italian and Polish experience to support the development of IPM in BiH