Broj 2 - godina 2013.


U broju 2, 2013. godine objavljujemo ...


Sadržaj

Osman Mujezinović, Tarik Treštić, Azra Čabaravdić and Mirza Dautbašić:
ntenzitet zaraženosti stabala jele Abies alba Mill. bijelom imelom Viscum album L. na području Bosne i Hercegovine 
THE INTENSITY OF INFECTION OF STEM SILVER FIR Abies alba Mill. BY WHITE MISTLETOE Viscum album L. ON BOSNIA AND HERZEGOVINA AREA 
(preuzmi članak - PDF)

Tarik Treštić, Osman Mujezinović, Senada Osmić:
Upotreba pesticida u šumskim rasadnicima na području Federacije Bosne i Hercegovine
USE OF PETICIDES IN FOREST NURSERIES IN THE TERRITORY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
(preuzmi članak - PDF)

Florin Ioras, Mirza Dautbasić, Ioan Vasile Abrudan, Dalibor Ballian, Osman Mujezinović, Jegatheswaran Ratnasingam:
Procjena troškova i koristi konzervacije endemske vrste Picea omorica (Pančić) Purk. u Bosni i Hercegovini
ASSESSING THE COSTS AND BENEFITS TO CONSERVE THE ENDEMIC SPECIES Picea omorica (Pančić) Purk. IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(preuzmi članak - PDF)

Anesa Jerković-Mujkić, Irma Mahmutović, Renata Bešta-Gajević:
Antifitoviralno djelovanje tri različita eterična ulja na virus mozaika duhana
ANTIPHYTOVIRAL EFFECTS OF THREE DIFFERENT ESSENTIAL OILS ON TOBACCO MOSAIC VIRUS
(preuzmi članak - PDF)

Jusuf Musić, Adela Muhić, Safet Gurda, Mirza Dautbašić:
Komunalna buka i uticaj gradskog zelenila na njen nivo u Sarajevu
COMMUNAL NOISE AND THE EFFECT OF CITY GREENERY ON THE LEVELS OF COMMUNAL NOISE IN SARAJEVO
(preuzmi članak - PDF)