Broj 2 - godina 2012.


 
 

U broju 2, 2012. godine objavljujemo ...


Sadržaj

Azra Tahirović, Amira Čopra – Janićijević, Nedžad Bašić, Lela Klepo i Mirel Subašić:
Određivanje vitamina C u cvjetovima nekih bosanskohercegovačkih vrsta roda Crataegus L.
DETERMINATION OF VITAMIN C IN FLOWERS OF SOME BOSNIAN CRATAEGUS L. SPECIES
(preuzmi članak - PDF)

Sadbera Trožić-Borovac, Armin Macanović, Rifat Škrijelj:
Morfometrijske karakteristike i kondicioni indeks Austropotamobius pallipes iz sliva rijeke Neretve
THE MORFOMETRICS CHARACTERICS AND CONDITION INDEX OF AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES IN THE NERETVA RIVER BASIN
(preuzmi članak - PDF)

Velid Halilović, Safet Gurda, Dževada Sokolović, Jusuf Musić, Muhamed Bajrić, Erma Ganić:
Potrošnja goriva i maziva u fazi sječe i izrade drveta na području P. J. Šumarija Vareš, Odjel 37
FUEL AND LUBRICANTS CONSUMPTION IN THE PHASE OF HARVESTING AND PROCESSING WOOD IN PUBLIC ENTERPRISE FOREST OFFICES VAREŠ SECTION 37
(preuzmi članak - PDF)

Sead Ivojević, Ćemal Višnjić, Faruk Mekić:
Varijabilnost nekih morfoloških svojstava lista 5 provenijencija evropske bukve (Fagus sylvatica L.) iz dijela prirodnog areala Bosne i Hercegovine
VARIABILITY OF CERTAIN MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LEAVES OF EUROPEAN BEECH (Fagus sylvatica L.) OF FIVE PROVENANCES IN PART OF ITS NATURAL RANGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(preuzmi članak - PDF)

Sabina Delić, Dženan Bećirović, Bruno Marić, Amila Brajić, Senka Mutabdžija:
Model funkcionalnog upravljanja i optimalne organizacije sektora šumarstva Federacije BiH
MODEL OF FUNCTIONAL GOVERNING AND OPTIMAL ORGANIZATION OF FOREST SECTOR IN FEDERATION B-H
(preuzmi članak - PDF)

Trožić-Borovac Sadbera, Bašić Lara, Dubravka Hafner, Aldijana Mušović:
Endemični rakušac Niphargus ilidzensis Shäfferna 1922, (Crustacea: Amphipoda) u okviru zaštićenog područja Kantona Sarajevo
ENDEMIC AMPHIPOD NIPHARGUS ILIDZENSIS SHÄFFERNA 1922, (CRUSTACEA: AMPHIPODA) WITHIN THE PROTECTED AREA OF CANTON SARAJEVO
(preuzmi članak - PDF)