Broj 2 - godina 2009.

U izdanju broj 2, godina 2009. objavljujemo ...


Sadržaj

Sead Vojniković, Ćemal Višnjić, Besim Balić, Faruk Mekić:
KARAKTERISTIKE VEGETACIJE I DIVERZITET NISKIH BUKOVIH ŠUMA U KANTONU SARAJEVO
Vegetation characteristics and diversity of coppice beech forests in the Canton of Sarajevo
(preuzmi članak - PDF)

Velid Halilović, Dalibor Ballian, Faruk Mekić, Ćemal Višnjić:
ANALIZE NEKIH MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA ASIMILACIONOG APARATA JELE (Abies alba Mill.) U EKSPERIMENTU „DELIMUSA“
Morphological analysis of some assimilation characteristics of the silver fir (Abies alba Mill.) in the experiment “Delimusa”
(preuzmi članak - PDF)

Senad Kozar, Dževada Sokolović, Muhamed Bajrić:
MODERNE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA ŠUMSKIM KAMIONSKIM PUTEVIMA
Modern carriageway construction on forest truck roads
(preuzmi članak - PDF)

Dževada Sokolović, Ahmet Lojo, Muhamed Bajrić, Velid Halilović:
UTICAJNI FAKTORI NA IZBOR PODRUČJA POGODNIH ZA GRADNJU ŠUMSKIH KAMIONSKIH PUTEVA
Significant factors in determining forest areas suitable for forest roads construction
(preuzmi članak - PDF)

Slobodan Vujić, Saša Vujić, Ajanović Mesud:
IMIDŽ LEASING USLUGA KAO FAKTOR POVEĆANJA INVESTICIONE AKTIVNOSTI U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA
Image of Leasing Services as a Factor of Increased Investment Activity in Transition Countries
(preuzmi članak - PDF)

Sabina Delić, Mersudin Avdibegović:
PRIHODI I TROŠKOVI PROIZVODNJE U ŠUMARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Revenues and costs of forestry production in Federation of Bosnia & Herzegovina
(preuzmi članak - PDF)