Broj 1 - godina 2013.U broju 1, 2013. godine objavljujemo ...


Sadržaj

Ahmet Lojo:
Uticaj klime i orografskih faktora na zapreminski prirast u šumama bukve i jele sa smrčom na krečnjacima i dolomitima
u Federaciji Bosne i Hercegovine
CLIMAT AND OROGRAPHIC IMPACT ON VOLUME INCREMENT OF THE FORESTS OF BEECH, FIR AND SPRUCE ON LIMESTONE AND DOLOMITE IN FEDERATION OF BOSNA AND HERZEGOVINA
(preuzmi članak - PDF)

Muhamed Bajrić, Dževada Sokolović, Jusuf Musić, Velid Halilović:
Procjena intenziteta erozije i prirodnog obrastanja traktorskih puteva u posteksploatacionom periodu
ASSESSMENT OF INTENSITY OF EROSION AND NATURAL COVERAGE OF TRACTOR ROADS IN POST-EXPLOITATION PERIOD
(preuzmi članak - PDF)

Sabina Delić, Dženan Bećirović, Vedrana Jurić, Senka Mutabdžija, Bruno Marić, Osman Mujezinović, Stjepan Kvesić, Mersudin Avdibegović:
Sveukupno vrednovanje šteta od šumskih požara: studij slučaja općina Prozor-Rama
TOTAL ECONOMIC VALUATION OF THE DAMAGES FROM FOREST FIRES: CASE STUDY PROZOR-RAMA MUNICIPALITY
(preuzmi članak - PDF)

Velid Halilović, Faruk Mekić, Ćemal Višnjić, Dalibor Ballian:
Varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) u nacionalnom pokusu provenijencija
VARIABILITY OF SOME MORPHOLOGICAL FEATURES OF SILVER FIR (Abies alba Mill.) IN A NATIONAL TEST OF PROVENIENCES
(preuzmi članak - PDF)

Eldin Selimović, Fatima Pustahija, Dženan Bećirović, Adnan Medić, Neđad Bašić:
Prisustvo bukve sa hrastolikom korom (Fagus sylvatica L. Var. Quercoides pers.) u Bosni i Hercegovini
THE PRESENCE OF BEECH WITH OAKLIKE BARK (FAGUS SYLVATICA L. VAR. QUERCOIDES PERS.) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(preuzmi članak - PDF)