Broj 1 - godina 2011.

U broju 1, 2011. godine objavljujemo ...


Sadržaj

Vladimir Beus:
EKOLOŠKE I FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE ŠUMA BUKVE I JELE NA BAZIČNIM ERUPTIVIMA OFIOLITSKE ZONE U BOSNI
Ecological and floristic characteristics of beech and fir forests on the basic eruptives in ophiolite zone in Bosnia
(preuzmi članak - PDF)

Safet Gurda, Jusuf Musić, Sead Vojniković i Velid Halilović:
VARIJACIJE VISINE I ŠIRINE 1-3 REDNIH DRVNIH TRAKOVA U DEBLU I GRANAMA OBIČNE BUKVE (Fagus silvatica L.)
Variation of widths and heights of 1-3 seriate wood rays in beech stem and branches (Fagus silvatica L.)
(preuzmi članak - PDF)

Azra Tahirović, Amira Čopra-Janićijević i Kurt Kalcher:
ODREĐIVANJE SPECIJA ANORGANSKOG ARSENA U EKSTRAKTIMA ZEMLJIŠTA JEDNOSTAVNOM SPEKTROFOTOMETRIJSKOM METODOM
Determination of inorganic arsenic species in soil extracts by a simple spectrophotometric method
(preuzmi članak - PDF)

Sabina Delić, Mersudin Avdibegović, Dženan Bećirović, Bruno Marić, Senka Mutabdžija, Amila Brajić i Emsad Pružan:
TROŠKOVI GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA U FEDERACIJI BIH I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
Forest management costs in the Federation of B&H and cost management
(preuzmi članak - PDF)

Dževada Sokolović, Jusuf Musić, Safet Gurda, Velid Halilović i Muhamed Bajrić:
SEKUNDARNA MREŽA ŠUMSKIH PUTEVA NA STRMIM TERENIMA
Secondary forest roads network on the steep terrain
(preuzmi članak - PDF)

Muhamed Bajrić, Dragutin Pičman, Dževada Sokolović i Safet Gurda:
PREVOĐENJE TRAKTORSKIH VLAKA UZDUŽNOG NAGIBA DO 12% U PRILAZNE KAMIONSKE PUTEVE
Conversion of skid trails with longitudinal slope up to 12% into truck access roads
(preuzmi članak - PDF)

Osman Mujezinović, Azra Čabaravdić, Tarik Treštić i Mirza Dautbašić:
ZDRAVSTVENO STANJE URBANOG DRVEĆA SARAJEVA S POSEBNIM OSVRTOM NA ŠTETE OD SNIJEGA
The health status of urban trees in Sarajevo with special retrospect on damages caused by snow
(preuzmi članak - PDF)

Sabahudin Solaković:
DIVERZITET, STRUKTURA I TEKSTURA PRAŠUME I GOSPODARSKE ŠUME BUKVE I JELE SA SMRČOM NA GRMEČU U ZAPADNOJ BOSNI
Diversity, structure and texture virgin and managed forest of beech and fir with spruce on Grmec Mountain in western Bosnia
(preuzmi članak - PDF)