Broj 1 - godina 2010.

U broju 1, 2010. godine objavljujemo ...


Sadržaj

Sakib Kišija:
INSEKTI ŠIŠARICA I SJEMENA SMRČE (Picea abies (L) Karst.)
Cone and seed insects in Norway spruce [Picea abies (L) Karst.]
(preuzmi članak - PDF)

Entela L., Ajdinaj D., Quku D., Thoma H.:
IDENTIFIKACIJA DRVETA I INSEKATA DRVETA NA IKONAMA MUZEJA SREDNJEG VIJEKA U BERATIJU, ALBANIJA: PRVI KORACI RESTAURACIJE I KONZERVACIJE
Identification of wood and wood-boring insects of the icons of Berati's middle-age museum in Alabania: First steps of their restoration and conservation
(preuzmi članak - PDF)

Ballian Dalibor:
GENETIČKA STRUKTURA OBIČNE JELE (ABIES ALBA MILL.) SA PODRUČJA OČEVIJE
Genetic Structure of Silver Fir (Abies alba Mill.) from the Očevije Region
(preuzmi članak - PDF)

Gurda Safet:
VISINE I ŠIRINE VIŠEREDNIH DRVNIH TRAKOVA U DEBLU I GRANAMA OBIČNE BUKVE (Fagus silvatica L.)
Heights and widths of multiple row wood rays in beech stem and branches (Fagus silvatica L.)
(preuzmi članak - PDF)

Izet Čengić:
KARAKTERISTIKE TLA I DINAMIKE VODE U ODABRANOM ZEMLJIŠNOM PROSTORU SUBMEDITERANSKOG DIJELA BOSNE I HERCEGOVINE
Soil characteristics and water dynamics in selected land areas of Sub Mediterranean part of Bosnia and Herzegovina
(preuzmi članak - PDF)

Anesa Jerković-Mujkić, Osman Delić, Renata Bešta:
NALAZ MIJEŠANE VIRUSNE INFEKCIJE NA CRNOJ ZOVI (Sambucus nigra L.)
Detection of mixed virus infection in elderberry (Sambucus nigra L.)
(preuzmi članak - PDF)