Broj 1 - godina 2009.

U izdanju broj 1, godina 2009. objavljujemo ...


Sadržaj

Vladimir Beus:
KATEGORIZACIJA ŠUMA PREMA NJIHOVOJ NAMJENI
Categorisation of forests according to their purpose
(preuzmi članak - PDF)

Martin Bobinac:
EFEKTI OBNAVLJANJA LUŽNJAKA U SREMU NA JEDNOJ TRAJNOJ OGLEDNOJ POVRŠINI – NAKON DVE DECENIJE
Effects of common oak regeneration on a permanent sample plot in Srem – after two decades
(preuzmi članak - PDF)

Neđo Ilić:
SUŠENJE HRASTA KITNJAKA [QUERCUS PETRAEA (MATTUSCHKA) LIEBLEIN] I POJAVA IMELE LORANTHUS EUROPAEUS JACQ. NA PLANINI MOTAJICI
Decline of sessile oak [Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein] and occurrence of the mistletoe Loranthus europaeus Jacq. on mountain Motajica
(preuzmi članak - PDF)

Tanja Milijašević:
UTICAJ PATOGENE GLJIVE SPHAEROPSIS SAPINEA NA IZUMIRANJE ČETINARSKIH VRSTA U SRBIJI I CRNOJ GORI
The effect of Sphaeropsis sapinea on conifer decline in Serbia and Montenegro
(preuzmi članak - PDF)

Keča Ljiljana, Ranković Nenad, Pajić Sanja:
ANALIZA KOMERCIJALNE ISPLATIVOSTI ZASADA TOPOLA STAROSTI 29 GODINA PRIMENOM METODA INVESTICIONE KALKULACIJE
Analysis of commercial profitability of poplar plantations aged 29 years applying some methods of investment calculation
(preuzmi članak - PDF)

Ćemal Višnjić, Faruk Mekić, Sead Vojniković, Besim Balić, Sead Ivojević:
ANALIZA STANIŠNIH USLOVA I OPTIMIRANJE UZGOJNIH MJERA U PANJAČI BUKVE NA LOKALITETU "MUSIĆI" KOD SARAJEVA
Analysis of habitat and structural characteristics and optimization of silvicultural measures in coppice beech forest at the site "Musići" near Sarajevo
(preuzmi članak - PDF)