Broj 1 - godina 2007.

U izdanju broj 1, godina 2007. objavljujemo ...

 

Sadržaj

Tarik Treštić, Midhat Usčuplić, Mirza Dautbašić, Osman Mujezinović i Azra Čabaravdić:
PRISUSTVO RIZOMORFI VRSTA RODA Armillaria U GOSPODARSKOJ ŠUMI I PRAŠUMI „RAVNA VALA“ PLANINSKOG KOMPLEKSA BJELAŠNICA – IGMAN
Presence of the rhizomorphs of Armillaria genus in the managed forest and the virgin forest of „Ravna Vala“ at the mountain complex Bjelašnica – Igman
(preuzmi članak - PDF)

Vladimir Beus i Sead Vojniković:
ZAŠTIĆENA I SPECIFIČNA PODRUČJA ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI – TERITORIJI F BiH
Protected and Specific Areas of Forests and Forest Soils in Bosnia and Herzegovina - the Territory of the Federation of Bosnia and Herzegovina
(preuzmi članak - PDF)

Ballian Dalibor i Azra Čabaravdić:
NEKI KORELACIJSKI ODNOSI IZMEĐU SVOJSTAVA PUPOVA, CVIJETA I SJEMENA DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) IZ POPULACIJE MRKOVIĆI
Some correlation properties of buds, flowers and seeds of wild cherry (Prunus avium L.) in the Mrkovići population
(preuzmi članak - PDF)

Sadbera Trožić-Borovac, Lejla Deljanin i Mirza Dautbašić:
EKOLOŠKO-BIOSISTEMATSKE KARAKTERISTIKE POTOČNOG RAKA Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803.) IZ NAHOREVSKOG POTOKA
Ecological and biosystematic characteristics of stone crayfish Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803.) from the Nahorevo brook
(preuzmi članak - PDF)

Safet Gurda i Muhamed Bajrić:
VOLUMNI UDIO VIŠEREDNIH DRVNIH TRAKOVA U STRUKTURI DEBLA I GRANA OBIČNE BUKVE (Fagus silvatica L.)
The volume ratio of the multiple row wood stripes in the structure of trunk and the branches of common beech (Fagus silvatica L.)
(preuzmi članak - PDF)

Besim Balić, Ahmet Lojo, Aida Ibrahimspahić:
UTVRĐIVANJE BONITETNE DISPOZICIJE STANIŠTA IZDANAČKIH ŠUMA BUKVE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Establishing of height curves for quality site conditions classification of beech coppice forests in the Sarajevo Canton
(preuzmi članak - PDF)

Boro Kovačević, Muhamed Bajrić, Dževada Sokolović:
IZBOR TIPA RASPONSKE KONSTRUKCIJE I NJEN UTICAJ NA REGULACIJU BUJIČNOG TOKA
Choice of the Bridge Construction Type and its Influence to the Regulation of Flood Flows
(preuzmi članak - PDF)