Broj 1 - godina 2005.

U izdanju broj 1, godina 2005. objavljujemo ...

 

Sadržaj

Franz Schmithüsen:
INNOVATION IN FOREST POLICY AND ECONOMICS TEACHING AND RESEARCH
Inovacije u nastavi i istraživanju politike i gospodarstva u šumarstvu
(preuzmi članak - PDF)

Vladimir Beus i Sead Vojniković:
FLORISTIČKI SASTAV PRAŠUME I GOSPODARSKE ŠUME U RAVNOJ VALI NA PLANINI BJELAŠNICI
Floristical structure of the virgin forest as well as the managed forest in Ravna Vala on the mountain Bjelašnica
(preuzmi članak - PDF)

Aida Ibrahimspahić:
DEBLJINSKA RASPODJELA ZAPREMINE I ZAPREMINSKOG PRIRASTA JEDNODOBNIH ZASADA CRNOG BORA (Pinus nigra Arn.) NA KARBONATNIM SUPSTRATIMA U BOSNI
Diameter distribution of volume and volume increment of even-aged austrian pine (Pinus nigra Arn.) stands on carbonate substrates in Bosnia
(preuzmi članak - PDF)

Ahmet Lojo i Besim Balić:
GIS ALATI U OPTIMIZIRANJU OBLIKA I VELIČINE UZORKA ZA INVENTURU ŠUMA VELIKIH TERITORIJALNIH JEDINICA
GIS tools in the optimisation of the shapes and the size of the sample for forest inventory of large territorial units
(preuzmi članak - PDF)

Saša Kunovac i Izet Hadžić:
ADAPTACIJA I DISTRIBUCIJA EVROPSKOG DABRA (Castor fiber L.), NAKON REINTRODUKCIJE U RIJECI SEMEŠNICI
Adaptation and distribution of european beaver (Castor fiber L.), after re-introduction in Semešnica river
(preuzmi članak - PDF)

Jusuf Musić:
ASORTIMAN PROIZVODA U PROREDNOJ DRVNOJ MASI ŠUMSKIH KULTURA BIJELOG BORA (Pinus sylvestrisL.)
Wood assortment in thinning raw material of scots pine forest plantations (Pinus sylvestris L.)
(preuzmi članak - PDF)

Saša Kunovac, Emina Delagić i Selma Šahović:
URBANA ORNITOFAUNA U GRADU SARAJEVU
Urban ornitofauna in Sarajevo
(preuzmi članak - PDF)

Dževada Sokolović:
IZDVAJANJE OTVORENIH I NEOTVORENIH ŠUMSKIH PODRUČJA
Marking opened and unopened forest areas
(preuzmi članak - PDF)

Dautbašić Mirza:
ISPITIVANJE ŠTETNOSTI MOLJCA MINERA LISTA DIVLJEG KESTENA Cameraria ohridella Deschka & Dimić 1986, (LEP. LITHOCOLLETIDAE) NA PODRUČJU SARAJEVA
Research of damages from the horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella Deschka and Dimić 1986, (Lep. Lithocolletidae) in the Sarajevo area
(preuzmi dokument - PDF)