Biblioteka

Biblioteka Šumarskog fakulteta namijenjena je potrebama izvođenja i unapređenja nastavnog i naučno-istraživačkog rada na Fakultetu, tako da njenu građu koriste studenti, nastavno osoblje  Fakulteta, kao i stalni i povremeni saradnici Fakulteta. 
Biblioteka je osnovana 1959 godine, prilikom odvajanja Šumarskog od Poljoprivrednog fakulteta. Time je podijeljen i knjižni fond, tako da je biblioteci Šumarskog fakulteta pripala literatura koja se isključivo odnosila na šumarstvo i industriju za preradu drveta. Biblioteka Fakulteta je imala bogat knjižni fond, sve do 1992 godine. Tokom agresije na BiH Fakultet je u potpunosti devastiran a bibliotečki fond najjvećim dijelom opljačkan ili uništen.
Prvi fondovi  Biblioteke, nakon 1995. godine, formirali su se donacijama raznih srodnih institucija iz inostranstva (Italija, Njemačka, Kanada, Hrvatska,  i dr. ). Od tada do danas, knjižni fond Biblioteke se kontinuirano povećava iz godine u godinu i to: kupovinom, poklonom i razmjenom. 
Biblioteka Fakulteta trenutno raspolaže sa 5500 monografskih publikacija i 931 godištem serijskih publikacija. Biblioteka ima i čitaonicu, sa 15 čitaoničkih mjesta i 3 računara (sa priključkom na internet). U čitaonici se takođe koristi građa koja se ne može iznositi iz biblioteke Fakulteta, kao što su enciklopedije, riječnici, leksikoni, priručnici, rijetke i unikatne knjige, doktorski i magistarski radovi, serijske publikacije i dr.
Fakultet je pretplaćen na nekoliko časopisa koji tretiraju problematiku šumarstva i hortikulture. Razmjenom časopisa "Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu" sa oko 50 naučnih i obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu dodatno se obogaćuje bibliotečki fond.
Komisija za biblioteku, koja broji tri člana, koordinira aktivnosti vezane za nabavku literature i utrošak sredstva namijenjenih u te svrhe. Komisiju za biblioteku imenuje Nastavno-naučno vijeće Fakuleta, a njen aktuelni sastav je:

prof. dr. Safet Gurda – predsjednik
prof. dr. Sead Vojniković – član
Ferida Bogućanin, bibliotekar – član
Vedran Veletović