Asocijacija studenata

Studentska asocijacija je nezavisna organizacija studenata Šumarskog fakulteta u Sarajevu koji prihvataju Statut ove organizacije i druga opšta akta.
Početak rada Asocijacije studenata Šumarskog fakulteta vezuje se za 19. 03. 2009. godine kada je održana njena Osnivačka skupština.
Tokom zasjedanja Skupštine donesene su slijedeće odluke:

 • Odluka o imenovanju članova upravnog i nadzornog odbora Asocijacije studenata,
 • Odluka o imenovanju: predsjednika, potpredsjednika, sekretara i predsjednika Skupštine i
 • Odluka o usvajanju novog Statuta Asocijacije.

Cilj Studentske asocijacije je ostvarivanje načela sadržanih u Programu Asocijacije koja garantuju promociju i borbu za interese i prava studenata.

Osnovni ciljevi Asocijacije su:

 • zalaganje za kvalitetnu nastavu i uslove studiranja;
 • efikasan obrazovni i naučni sistem;
 • visok nivo standarda studenata i kvalitetno informisanje;
 • sindikalan rad na Fakultetu i zaštita studentskih prava;
 • podizanje akademske i društvene svijesti studenata;
 • saradnja sa Studentskim Parlamentom Univerziteta u Sarajevu
 • saradnja sa sličnim studentskim organizacijama u Zemlji i inostranstvu;
 • efikasna realizacija prava svršenih studenata na zapošljavanje.

Svoje ciljeve Asocijacija ostvaruje bez ikakvih diskriminacija, bilo političkih, religijskih, socijalnih, rasnih, nacionalnih, polnih, seksualnih ili bilo kojih drugih diskriminacija.

Članovi Udruženja mogu biti svi studenti Šumarskog fakulteta koji prihvataju program Udruženja.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i besplatno.
Statut ASŠF
Statute of LC Sarajevo

Asocijacija studenata je postala punopravna članica Internacionalne asocijacije studenata šumarstva (IFSA). Više na linku: Welcoming Letter