Nastavnici i saradnici Fakulteta

Jedan od prioritetnih ciljeva i zadataka Fakulteta jeste stalno jačanje kadrovskih i materijalnih mogućnosti ustanove. U proteklom periodu učinjeno je mnogo na ovom planu. Politika Fakulteta da, u vrijeme dok su sopstvene mogućnosti ustanove ograničene, podstiče svoje uposlenike da stiču znanja i vještine na univerzitetima u Evropi i u susjednim zemljama dala je svoje prve rezultate. Fakultet je danas, prema prosječnoj dobi uposlenih nastavnika i saradnika, jedna od mlađih članica Univerziteta.

Struktura nastavnika i saradnika Fakulteta po zvanjima je slijedeća:

REDOVNI PROFESORI:

prof. dr. Faruk Mekić
prof. dr. Safet Gurda
prof. dr. Dalibor Ballian
prof. dr. Mirza Dautbašić
prof. dr. Tarik Treštić
prof. dr. Mersudin Avdibegović

VANREDNI PROFESORI:

prof. dr. Izet Čengić
prof. dr. Sead Vojniković
prof. dr. Ćemal Višnjić
prof. dr. Azra Čabaravdić
prof. dr. Sabina Delić
prof. dr. Azra Tahirović
prof. dr. Faruk Bogunić
prof. dr. Dževada Sokolović
prof. dr. Osman Mujezinović
prof. dr. Neđad Bašić
prof. dr. Ahmet Lojo
prof. dr. Besim Balić
prof. dr. Fatima Pustahija
prof. dr. Velid Halilović

DOCENTI:

doc. dr. Muhamed Bajrić
doc. dr. Aida Ibrahimspahić
doc. dr. Jusuf Musić
doc. dr. Sead Ivojević

VIŠI ASISTENTI:

mr. Saša Kunovac
mr. Emira Hukić
mr. Alma Hajrudinović
MA. Dino Hadžidervišagić
mr. Dženan Bećirović

ASISTENTI:

mr. Admir Avdagić
MA. Jelena Topalović

TEHNIČKI SARADNICI:

mr. Bruno Marić
viši laborant Mirel Subašić dipl.ing.hemije
MA. Subhija Hadžić 

SARADNICI NA INSTITUTU:

MA. Senka Mutabdžija 
MA. Amila Brajić