Header image
O namaStudijNaukaUslugeStudentiKontakt
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Studij I ciklusa - Bachelor

Studij I ciklusa traje tri godine (šest semestara) tokom kojih se student postepeno uvodi u problematiku oblasti šumarstva ili hortikulture. Studij ima za cilj obrazovanje šumarskog stručnjaka ili stručnjaka iz oblasti hortikulture općeg profila sa izbalansiranim odnosom znanja općih, ekoloških, tehničko-tehnoloških i ekonomskih disciplina. Nakon završetka studija, stručnjaci ovog profila imaju operativna znanja neophodna za praćenje i realizaciju projekata u šumarstvu, hortikulturi i srodnim oblastima. Završeni studij I ciklusa dobra je polazna osnova za nastavak usavršavanja po studijskim programima II ciklusa koji traju dvije godine.

Prvi Plan i program I ciklusa (2005/2006. godina) nastao je na osnovama ranijeg koncepta klasičnog šumarstva u koji su ugrađeni elementi savremenih pristupa u korištenju prirodnih resursa a posebno šuma i šumskog zemljišta. Nastavnici i saradnici Fakulteta nastojali su na najbolji način uklopiti svoja znanja i vizije u ovaj nastavni plan i program i prilagoditi ga zahtjevima reforme visokog obrazovanja zasnovane na Bolonjskom procesu. Po ovom Planu i programu od studijske 2008/2009. godine nastava se izvodi samo za studente koji su upisali studij 2005/2006., 2006/2007. i 2007/2008. studijske godine.

Drugi Plan i program I ciklusa (2008/2009. godina) nastao je kao rezultat revizije Plana i programa iz 2005/2006. studijske godine. Tokom ovog procesa nastojali smo uvažiti sve sugestije koje su nam upućene tokom trogodišnje realizacije prethodnog Plana i programa. Rezultati analiza koje smo pravili u proteklom periodu su nam poslužili kao smjernice u daljnjem poboljšanju obrazovnog procesa na ovom studiju. Nastojali smo i ovaj Plan i program učiniti interesantnijim, savremenijim vodeći računa o opterećenju i realnim mogućnostima budućih studenata ovog odsjeka. Neke od novina ovog Plana i programa su: logičniji redoslijed nastavnih disciplina, povoljnije radno sedmično opterećenje studenta i veći broj obaveznih izbornih predmeta. Po ovom Planu i programu nastava se izvodi za studente koji su upisali studij 2008/2009. i narednih studijskih godina.

Nakon završenog studija I ciklusa stiče se zvanje Bachelor šumarstva, odnosno Bachelor hortikulture.

Klikom na niže postavljene linkove možete se detaljnije upoznati sa odgovarajućim Planom I ciklusa studija u skladu sa Bolonjskim procesom.

Prvi - Plan I ciklusa (2005/2006. godina), odsjek Šumarstvo

Prvi - Plan I ciklusa (2005/2006. godina), odsjek Hortikultura

Drugi - Plan I ciklusa (2008/2009. godina), odsjek Šumarstvo

Drugi - Plan I ciklusa (2008/2009. godina), odsjek Hortikultura

 
 

 
 

 

NAJUSPJEŠNIJI ...

NAJUSPJEŠNIJI STUDENTI ...

Klikom na niže postavljene linkove pogledajte ko su najuspješniji studenti I ciklusa na oba odsjeka. Čestitamo!

Akademska 2010/2011. godina

Akademska 2009/2010. godina

Akademska 2008/2009. godina 

 
Ažurirano:
14.06.2012
 
Šumarski fakultet u Sarajevu
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
 
Copyright © 2004-2009
Šumarski fakultet u Sarajevu
webmaster@sfsa.unsa.ba